Κύριες Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του Συνδέσμου είναι η παροχή οργανωτικού σχήματος για τους επαγγελματίες λογιστές, η υποστήριξη και προαγωγή των θέσεων και συμφερόντων του λογιστικού επαγγέλματος, καθώς και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και ενημέρωση των Μελών. O Σύνδεσμος είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο σώμα λογιστών στην Κύπρο, και η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας σε ελεγκτές. Επίσης, ο Σύνδεσμος αποτελεί αρμόδια αρχή για άσκηση άλλων δραστηριοτήτων στη βάση σχετικών νομοθεσιών ή εξουσιών που εκχωρούνται σε αυτόν από το Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργό ή οποιαδήποτε άλλη αρχή.

Συγκεκριμένα , ο ΣΕΛΚ είναι η αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους περί Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και συναφών θεμάτων Νόμους αναφορικά με την αδειοδότηση, ρύθμιση και εποπτεία των μελών του που παρέχουν Διοικητικές Υπηρεσίες.

Πρόσθετα, ο ΣΕΛΚ είναι η αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο αναφορικά με την αδειοδότηση, ρύθμιση και εποπτεία των μελών του που παρέχουν υπηρεσίες αφερεγγυότητας.

Πρόσθετα ο Σύνδεσμος αποτελεί αρμόδια αρχή για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των μελών του, σύμφωνα με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους.

Ο Σύνδεσμος παρέχει στα μέλη του τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση σε θέματα που αφορούν στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.