Συνήθεις ερωτήσεις

1. Πώς μπορώ να γίνω μέλος στο ΣΕΛΚ;

Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί στο μητρώο μελών του ΣΕΛΚ υποβάλλει σχετική αίτηση προς το Συμβούλιο, συνοδευόμενη από τα αναγκαία έγγραφα με τα οποία υποστηρίζεται η αίτηση του, καθώς επίσης το χρηματικό ποσό που καθορίζεται από το Συμβούλιο ως το τέλος εγγραφής. Το Δικαίωμα Εγγραφής και η Ετήσια Συνδρομή πρέπει να πληρωθούν με την υποβολή της αίτησης. Το πληρωτέο ποσό είναι: Δικαίωμα Εγγραφής €60 (καταβλητέο εφάπαξ) και η Ετήσια Συνδρομή Μέλους που ανέρχεται στα €180.

Το Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει κατά πόσο θα προβεί στην εγγραφή του αιτητή στο Μητρώο εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, εκτός εάν ζητηθούν από το Συμβούλιο περαιτέρω στοιχεία, οπότε η περίοδος για τη λήψη από το Συμβούλιο της σχετικής απόφασης παρατείνεται για ακόμη ένα μήνα από τη λήψη των ζητηθέντων στοιχείων.

Εφόσον το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο πληροί όλες τις προϋποθέσεις εγγραφής, τότε προβαίνει στην εγγραφή του, παραχωρώντας του αριθμό μητρώου μέλους και εκδίδοντας το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής Μέλους.

Η αίτηση για εγγραφή νέου μέλους βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.icpac.org.cy

2. Ποια προσόντα πρέπει να κατέχω για να εγγραφώ ως μέλος του ΣΕΛΚ;

Κάθε πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο, εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι πληροί οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχει φθάσει σε επίπεδο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο ή σε ισοδύναμο επίπεδο, διαθέτει την καθορισμένη πρακτική πείρα και έχει επιτύχει στις καθορισμένες εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας.
 • Είναι μέλος ενός τουλάχιστον από τα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών τα οποία αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών.
 • Είναι μέλος ενός τουλάχιστον από τα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών τα οποία αναφέρονται στο Δεύτερο Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών ή είναι μέλος οποιουδήποτε άλλου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών το οποίο αναγνωρίζεται ως ισότιμο των πιο πάνω Σωμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 των παρόντων Κανονισμών.
 • Πρόσωπο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (1)(α)-(γ) πιο πάνω μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο αν το πρόσωπο τούτο αποδείξει ότι:
  • Έχει ασκήσει για περίοδο δεκαπέντε ετών επαγγελματικές δραστηριότητες που του επέτρεψαν να αποκτήσει επαρκή πείρα στο χρηματοοικονομικό, νομικό και λογιστικό τομέα, και έχει επιτύχει στις καθορισμένες εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας, ή
  • έχει ασκήσει για περίοδο επτά ετών επαγγελματικές δραστηριότητες στους τομείς που αναφέρονται στην υποπαράγραφο      
  • πιο πάνω, έχει την καθορισμένη πρακτική πείρα και έχει επιτύχει στις καθορισμένες εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας.
 • Πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 155(1)(α), του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφάλαιο 113, πριν την έναρξη της εφαρμογής του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001, Aρ. 76(I)/2001, στις 4 Μαΐου 2001.
 • Πρόσωπο που του χορηγήθηκε άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 155(1)(β) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφάλαιο 113, πριν την έναρξη της εφαρμογής του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001, Aρ. 76(I)/2001, στις 4 Μαΐου 2001.
 • Πρόσωπο που του χορηγήθηκε άδεια από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δυνάμει του άρθρου 23 του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2003, Αρ.167(Ι)/2003, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2004.
3. Ποιες οι υποχρεώσεις των μελών του ΣΕΛΚ;

Τα Μέλη του ΣΕΛΚ οφείλουν να τηρούν το Εγχειρίδιο Μελών του Συνδέσμου και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) που έχει υιοθετήσει ο Σύνδεσμος. Τόσο το Εγχειρίδιο Μελών όσο και ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.icpac.org.cy.

4. Κάθε πόσο πρέπει να ανανεώνω την συνδρομή μου ως Μέλος;

Όλα τα μέλη οφείλουν να ανανεώνουν την συνδρομή μέλους σε ετήσια βάση, αρχές κάθε χρόνου. Σχετική ειδοποίηση αποστέλλεται από το Σύνδεσμο. Η ετήσια συνδρομή μέλους ανέρχεται στα €180.

5. Ποια είναι τα οφέλη από τη συμμετοχή κάποιου ως μέλους του ΣΕΛΚ;
 • Παροχή οργανωτικού πλαισίου για επαγγελματίες λογιστές
 • Απόκτηση των πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος
 • Κατάρτιση και ανάπτυξη μελών μέσω σεμιναρίων και παρουσιάσεων, με το ελάχιστο δυνατό κόστος ή και δωρεάν
 • Παροχή δωρεάν τεχνικής υποστήριξης μέσω συνεργατών με το ICAEW, ACCA και άλλους συνεργάτες, για θέματα Φορολογίας, Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων, Δεοντολογίας κ.α
 • Ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες μέσω τεχνικών εγκυκλίων, ενημερωτικών δελτίων, παρουσιάσεων και με άλλους τρόπους
 • Λήψη του περιοδικού Accountancy Cyprus
 • Χρήση της ανανεωμένης ιστοσελίδας του Συνδέσμου
 • Διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για τα μέλη
 • Παροχή δυνατότητας λήψης υπηρεσιών από τρίτους σε σημαντικά μειωμένες τιμές
 • Λειτουργία του Ταμείου Ανακούφισης Μελών
 • Γενική υποστήριξη των συμφερόντων του επαγγέλματος και των μελών
6. Πώς μπορώ να εγγραφώ ως φοιτητής στο Κοινό Σχέδιο Εξετάσεων ACCA – ΣΕΛΚ και ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Ο ΣΕΛΚ και το ACCA με συμφωνία που έχουν συνάψει το 2004 δημιούργησαν το Κοινό Σχέδιο Εξετάσεων ACCA-ΣΕΛΚ (ΚΣΕ). Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΚΣΕ, όσοι φοιτητές είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και παρακάθονται στις εξετάσεις στην Κύπρο, υποχρεωτικά εγγράφονται ως φοιτητές - λογιστές στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) στο πλαίσιο του ΚΣΕ. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως φοιτητές, μπορούν να το πράξουν συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής ως φοιτητής του ACCA ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ACCA, www.accaglobal.com ή μπορούν να την προμηθευτούν από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή τα γραφεία του ΣΕΛΚ και να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν.

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί και γίνει η σχετική εγγραφή, ο φοιτητής καταβάλλει ετησίως συνδρομή ύψους €40 στο ΣΕΛΚ στο πλαίσιο του ΚΣΕ παράλληλα με τη συνδρομή του στο ΑCCA. Η συνδρομή ανανεώνεται κάθε χρόνο. Σε περίπτωση που ο φοιτητής-μέλος δεν ανανεώσει τη συνδρομή του είτε προς το ΑCCA είτε προς το ΣΕΛΚ τότε, γίνεται ταυτόχρονη διαγραφή του και από τα δύο σώματα. Τέλος, σε περίπτωση που φοιτητής για οποιονδήποτε λόγο επιθυμεί να διακόψει τις σπουδές του και να τις συνεχίσει σε μεταγενέστερο στάδιο, τότε δεν υποχρεούται να καταβάλλει συνδρομή κατά τη διάρκεια διακοπής των σπουδών του. Για να επαναρχίσει όμως τις σπουδές του θα χρειαστεί να επανεγγραφεί και στα δύο σώματα συμπληρώνοντας τα κατάλληλα έγγραφα και να καταβάλει το καθορισμένο ποσό επανεγγραφής.

7. Κάθε πόσο είναι οι εξετάσεις για τους φοιτητές του Κοινού Σχέδιου Εξετάσεων ACCA - ΣΕΛΚ;

Οι εξετάσεις για τους φοιτητές του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων ACCA - ΣΕΛΚ διεξάγονται με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο χρόνο, όπως και οι υπόλοιπες εξετάσεις του ACCA, δηλαδή, κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή για τις εξετάσεις καθώς και για τις ακριβείς ημερομηνίες και τα εξεταστικά κέντρα, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ACCA, www.accaglobal.com

8. Ποιες είναι οι νομικές ευθύνες του Συνδέσμου;

Ο ΣΕΛΚ διέπεται από τους πιο κάτω Νόμους, βάσει των οποίων αποτελεί αρμόδια αρχή για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Μελών του:

 • Ο περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμος (Ν.42(I)/2009 και Ν. 163(Ι)/2013)
 • Οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμοι (Ν.188(I)/2007 and Ν.58(I)/2010)
 • Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος (Ν.196(I)/2012 και Ν.109(Ι)/2013)
9. Ποια τα είδη πιστοποιητικών άσκησης του επαγγέλματος που εκδίδει ο ΣΕΛΚ;

Ο Σύνδεσμος εκδίδει τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

Σε άτομα
 • Πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος.
 • Πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος.
 • Πιστοποιητικό παροχής διοικητικών υπηρεσιών.
Σε οίκους
 • Πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος.
 • Πιστοποιητικό διεξαγωγής ελέγχου.
 • Πιστοποιητικό παροχής διοικητικών υπηρεσιών.
10. Ποια είναι τα κριτήρια για να μπορεί να αποκτήσει κάποιος πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού επαγγέλματος;

Για απόκτηση πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος, το ενδιαφερόμενο Μέλος πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών για τουλάχιστον δύο χρόνια και να ικανοποιεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχει συμπληρώσει τρία χρόνια πρακτική πείρα, εργαζόμενος είτε ως υπάλληλος είτε ως υπεργολάβος υπό την επίβλεψη κατάλληλου πεπειραμένου Μέλους ή άλλου προσώπου που έχει κατά τη γνώμη του Συμβουλίου κατάλληλα προσόντα.
 • Τουλάχιστον τα δύο χρόνια της πρακτικής πείρας, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) πιο πάνω, να έχουν συμπληρωθεί μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών. Διευκρινίζεται ότι η υπόλοιπη περίοδος της πείρας μπορεί να συμπληρωθεί πριν ή μετά ή μερικώς πριν και μερικώς μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών

  Νοείται ότι, άτομα που κατείχαν τα προσόντα για διορισμό ως ελεγκτές εταιρειών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 4 Μαΐου 2001 και τα άτομα που απέκτησαν το επαγγελματικό τους προσόν κατά την περίοδο από 4 Μαΐου 2001 μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2001 θα εξαιρούνται αυτής της προϋπόθεσης.:

 • Να έχει επιτύχει στις εξετάσεις F4 Εταιρική και Επιχειρηματική Νομοθεσία (Corporate and Business Law) και F6 Φορολογία (Taxation) με βάση την Κυπριακή νομοθεσία, αν δεν έχει επιτύχει σε άλλη εξέταση, κατά την κρίση του Συμβουλίου, ισοδύναμου επιπέδου:

  Νοείται ότι για την προϋπόθεση αυτή. ισχύουν οι διευκρινίσεις και οι μεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Κανονισμού 1.104 «Εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας».

Πρόσωπο που ενεγράφη στο Μητρώο σύμφωνα με την παράγραφο 4(1)(ε), (στ) ή (ζ) του Κανονισμού 1.103 θεωρείται ότι ικανοποιεί τα κριτήρια της πρακτικής πείρας για σκοπούς απόκτησης του πιστοποιητικού ασκήσεως λογιστικού επαγγέλματος.

11. Ποια είναι τα κριτήρια για να μπορεί να αποκτήσει κάποιος πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος;

Το ενδιαφερόμενο Μέλος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Σύνδεσμο για απόκτηση του πιστοποιητικού ασκήσεως του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος. Για να αποκτήσει αυτό το πιστοποιητικό το άτομο πρέπει να κατέχει ή να ικανοποιεί τα κριτήρια για απόκτηση πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος και να ικανοποιεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχει συμπληρώσει τρία χρόνια πρακτική πείρα, εργαζόμενος είτε ως υπάλληλος είτε ως υπεργολάβος σε ελεγκτικό γραφείο στην Κύπρο ή σε γραφείο ατόμου στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης του ελεγκτικού επαγγέλματος βάσει δικαίου κράτους μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Τουλάχιστον τα δύο χρόνια της πρακτικής πείρας, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) πιο πάνω, να έχουν συμπληρωθεί μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών. Διευκρινίζεται ότι η υπόλοιπη περίοδος της πείρας μπορεί να συμπληρωθεί πριν ή μετά ή μερικώς πριν και μερικώς μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών.

  Νοείται ότι, άτομα που κατείχαν τα προσόντα για διορισμό ως ελεγκτές εταιρειών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 4 Μαΐου 2001 και τα άτομα που απέκτησαν το επαγγελματικό τους προσόν κατά την περίοδο από 4 Μαΐου 2001 μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2001 θα εξαιρούνται αυτής της προϋπόθεσης καθώς και της προϋπόθεσης (γ) πιο κάτω.

 • Τουλάχιστον ένας χρόνος από τα δύο χρόνια της πρακτικής πείρας, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) πιο πάνω, να είναι σε ελεγκτική εργασία, η οποία να είναι τουλάχιστον έξι μήνες σε υποχρεωτικό έλεγχο εταιρειών και οι υπόλοιποι μήνες σε άλλη ελεγκτική εργασία όπου εφαρμόζονται οι πρόνοιες των προτύπων ελέγχου και παρέχεται ελεγκτική γνώμη.

 • Να έχει επιτύχει στις εξετάσεις F4 Εταιρική και Επιχειρηματική Νομοθεσία (Corporate and Business Law) και F6 Φορολογία (Taxation) με βάση την Κυπριακή νομοθεσία, αν δεν έχει επιτύχει σε άλλη εξέταση, κατά την κρίση του Συμβουλίου, ισοδύναμου επιπέδου.

  Νοείται ότι για την προϋπόθεση αυτή, ισχύουν οι διευκρινίσεις και οι μεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Κανονισμού 1.104 «Εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας».

 • Να έχει επιτύχει στην εξέταση Ρ7 Έλεγχος και Βεβαίωση Προχωρημένου Επιπέδου (Advanced Audit and Assurance) του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων ACCA/ΣΕΛΚ αν δεν την έχει επιλέξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του:

  Νοείται ότι, άτομα που κατείχαν τα προσόντα για διορισμό ως ελεγκτές εταιρειών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 4 Μαΐου 2001 και τα άτομα που απέκτησαν το επαγγελματικό τους προσόν κατά την περίοδο από 4 Μαΐου 2001 μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2001 θα εξαιρούνται αυτής της προϋπόθεσης καθώς και της προϋπόθεσης (γ) πιο πάνω.

Πρόσωπο που ενεγράφη στο Μητρώο σύμφωνα με την παράγραφο 4(1)(ε), (στ) ή (ζ) του Κανονισμού 1.103 θεωρείται ότι ικανοποιεί τα κριτήρια της πρακτικής πείρας για σκοπούς απόκτησης του πιστοποιητικού ασκήσεως του ελεγκτικού επαγγέλματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού μπορούν να παραμεριστούν, διαφοροποιηθούν ή ανασταλούν με οδηγία του Συμβουλίου στην απόλυτή του κρίση. Το Συμβούλιο μπορεί να θέσει τέτοιες εναλλακτικές απαιτήσεις όπως θεωρεί κατάλληλες, οι οποίες δυνατόν να περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό απαίτηση για επιτυχία σε οποιοδήποτε τεστ ικανότητας και/ή εξετάσεων.

12. Ποια είναι τα κριτήρια για να μπορεί να αποκτήσει κάποιος πιστοποιητικό παροχής διοικητικών υπηρεσιών;

Για απόκτηση πιστοποιητικού παροχής διοικητικών υπηρεσιών, το ενδιαφερόμενο Μέλος πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών για τουλάχιστον δύο χρόνια και να ικανοποιεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχει συμπληρώσει τρία χρόνια πρακτική πείρα, εργαζόμενος είτε ως υπάλληλος είτε ως υπεργολάβος υπό την επίβλεψη κατάλληλου πεπειραμένου Μέλους ή άλλου προσώπου που έχει κατά τη γνώμη του Συμβουλίου κατάλληλα προσόντα.

 • Τουλάχιστον τα δύο χρόνια της πρακτικής πείρας, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) πιο πάνω, να έχουν συμπληρωθεί μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών. Διευκρινίζεται ότι η υπόλοιπη περίοδος της πείρας μπορεί να συμπληρωθεί πριν ή μετά ή μερικώς πριν και μερικώς μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών:

  Νοείται ότι, άτομα που κατείχαν τα προσόντα για διορισμό ως ελεγκτές εταιρειών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 4 Μαΐου 2001 και τα άτομα που απέκτησαν το επαγγελματικό τους προσόν κατά την περίοδο από 4 Μαΐου 2001 μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2001 θα εξαιρούνται αυτής της προϋπόθεσης.

 • Να έχει επιτύχει στις εξετάσεις F4 Εταιρική και Επιχειρηματική Νομοθεσία (Corporate and Business Law) και F6 Φορολογία (Taxation) με βάση την Κυπριακή νομοθεσία, αν δεν έχει επιτύχει σε άλλη εξέταση, κατά την κρίση του Συμβουλίου, ισοδύναμου επιπέδου:

  Νοείται ότι για την προϋπόθεση αυτή. ισχύουν οι διευκρινίσεις και οι μεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Κανονισμού 1.104 «Εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας».

Πρόσωπο που ενεγράφη στο Μητρώο σύμφωνα με την παράγραφο 4(1)(ε), (στ) ή (ζ) του Κανονισμού 1.103 θεωρείται ότι ικανοποιεί τα κριτήρια της πρακτικής πείρας για σκοπούς απόκτησης του πιστοποιητικού ασκήσεως λογιστικού επαγγέλματος.
13. Ποια είναι τα κριτήρια για να μπορεί να αποκτήσει ένας οίκος πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού επαγγέλματος και πιστοποιητικό παροχής διοικητικών υπηρεσιών;

Για να θεωρείται ως Λογιστική εταιρεία, ο οίκος θα πρέπει να αποτελείται από κατόχους πιστοποιητικών ασκήσεως επαγγέλματος μπορεί να περιγράφεται ως «Εγκεκριμένοι Λογιστές» (“Certified Public Accountants”) μόνο όταν:

 • τουλάχιστον 50% των συνεταίρων (ή διευθυντών στην περίπτωση εταιρείας) είναι Mέλη του Συνδέσμου, οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος, και

 • οι συνεταίροι και διευθυντές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) πιο πάνω ελέγχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τη συμφωνία του συνεταιρισμού ή το καταστατικό της λογιστικής εταιρείας.
14. Ποια είναι τα κριτήρια για να μπορεί να αποκτήσει ένας οίκος πιστοποιητικό διεξαγωγής ελέγχου;

(1) Ελεγκτική εταιρεία (ή ακόμα μόνος επαγγελματίας) που έχει, ή προτίθεται να έχει, διορισμούς για έλεγχο χρειάζεται να αποκτήσει εγγραφή σε Μητρώο αναγνωρισμένου σώματος λογιστών σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο του 2009.

Ο Σύνδεσμος είναι το μόνο σώμα λογιστών στην Κύπρο που αναγνωρίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Επομένως ο Σύνδεσμος εγγράφει ελεγκτικά γραφεία μέσω του μηχανισμού του πιστοποιητικού εταιρείας για διεξαγωγή ελέγχου.

(2) Για απόκτηση του πιστοποιητικού διεξαγωγής ελέγχου οι πιο κάτω προϋποθέσεις πρέπει:

 • τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου έχουν λάβει άδεια άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία,

 • η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των εταίρων ή των μετόχων του ελεγκτικού γραφείου, ανάλογα με την περίπτωση, κατέχεται από ελεγκτικά γραφεία στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου ή από νόμιμους ελεγκτές, και

 • το εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) των ομόρρυθμων εταίρων, σε περίπτωση συνεταιρισμού, ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση εταιρείας, είναι νόμιμοι ελεγκτές:

Νοείται ότι, εάν οι ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση συνεταιρισμού, ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση εταιρείας, δεν είναι περισσότεροι από δύο, ένα από αυτά πρέπει να είναι νόμιμος ελεγκτής

(3) Μόνοι επαγγελματίες

Μέλος που κατέχει πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος που επιθυμεί να διεξάγει ελεγκτική εργασία πρέπει, επιπρόσθετα, να κατέχει πιστοποιητικό εταιρείας για διεξαγωγή ελέγχου. Αυτό ισχύει ακόμα και αν ο μόνος επαγγελματίας ασκεί το επάγγελμα στο όνομά του. Μόνο ελεγκτική εταιρεία (περιλαμβανομένου και του μόνου επαγγελματία που εργάζεται με το όνομά του) που κατέχει πιστοποιητικό εταιρείας για διεξαγωγή ελέγχου μπορεί να περιγράφεται ως «Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές» και να έχει τα στοιχεία της στο Μητρώο Νόμιμων Ελεγκτών στη Δημοκρατία.

15. Κάθε πόσο ανανεώνονται τα πιστοποιητικά άσκησης επαγγέλματος και ποιο το κόστος τους;

Η ανανέωση των πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος γίνεται ετησίως. Η ετήσια συνδρομή για άτομα σε σχέση με το Πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος ανέρχεται στα €350, ενώ τα υπόλοιπα δύο πιστοποιητικά παραχωρούνται δωρεάν προς το παρόν.

Το Πιστοποιητικό Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών που εκδίδεται σε Οίκους φέρει ετήσια συνδρομή ύψους €750, ενώ τα υπόλοιπα δύο πιστοποιητικά παραχωρούνται χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, προς το παρόν.

16. Τι είναι οι εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας (Aptitude Test), ποιοι παρακάθονται στις εξετάσεις αυτές και κάθε πόσο διεξάγονται;

Για να μπορέσει οποιοδήποτε Μέλος να αποκτήσει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος οφείλει να πετύχει στις εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας (aptitude tests), οι οποίες αποτελούνται από δύο θέματα: (α) Εταιρικό Δίκαιο – F4 και (β) Φορολογία – F6, με βάση την κυπριακή νομοθεσία. Οι εξετάσεις αυτές διενεργείται δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο).

Εξαίρεση από την υποχρέωση να παρακαθήσουν τις πιο πάνω εξετάσεις έχουν:

 - Όσοι καλύπτονται από τις μεταβατικές διατάξεις που ορίστηκαν το 2001 με την τροποποίηση του περί Εταιρειών νόμου, δηλαδή, όσοι ήταν μέλη του ΣΕΛΚ ή είχαν το δικαίωμα να καταστούν μέλη μέχρι τις 2/10/2001.
- Πρόσθετα, εξαιρούνται όσοι είχαν πετύχει στις εξετάσεις του Κοινού Σχεδίου με το ACCA μέχρι και τις εξετάσεις του Δεκεμβρίου του 2004 και θα αποκτήσουν δύο χρόνια πείρας μετά την απόκτηση του επαγγελματικού τους προσόντος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007.
- Όσοι επιλέξουν, στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων ACCA-ΣΕΛΚ, τα κυπριακά μαθήματα επιλογής σε φορολογία και εταιρικό δίκαιο (Cyprus variant papers)
- Άτομα που έχουν επιτύχει την εξέταση P6 Φορολογία Προχωρημένου Επιπέδου της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου και Δεκεμβρίου του 2004 θα εξαιρούνται από την υποχρέωση να επιτύχουν την Κυπριακή εξέταση F6 για σκοπούς άδειας άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος.
- Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου που εξασφαλίζουν από το ACCA εξαίρεση από τα θέματα F4 και F6, με βάση ορισμένα κριτήρια, θα θεωρούνται ότι ικανοποιούν την πιο πάνω εξέταση καταλληλόλητας. Το ίδιο θα ισχύει και σε μέλη του Institute of Chartered Accountants in England and Wales που είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν εξαίρεση.
- Οι πιο πάνω μεταβατικές διατάξεις δεν ισχύουν στις περιπτώσεις μη κατοίκων Κύπρου.

17. Πώς μπορώ να γίνω μέλος σε κάποιες από τις επιτροπές που λειτουργούν στο ΣΕΛΚ;

Οι Επιτροπές και Εξειδικευμένες Ομάδες Εργασίας προκηρύσσονται από το Σύνδεσμο κάθε δύο χρόνια. Στην εγκύκλιο που αποστέλλεται στα Μέλη περιλαμβάνεται και ειδικό έντυπο για συμμετοχή στις Επιτροπές, όπου το κάθε Μέλος μπορεί να σημειώσει την/τις Επιτροπές που τον ενδιαφέρουν με σειρά προτίμησης. Εφόσον παραληφθούν όλες οι αιτήσεις, υποεπιτροπή του Συμβουλίου αξιολογεί τις αιτήσεις και καταρτίζει την προκαταρκτική σύνθεση των Επιτροπών. Ακολούθως, η προκαταρκτική σύνθεση υποβάλλεται στο Συμβούλιο για οριστικοποίηση και τελική έγκριση.

Η θητεία των Επιτροπών και των Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας είναι διετής, και η λειτουργία τους υπόκειται σε Κανονισμό που εγκρίνει το Συμβούλιο. Σήμερα λειτουργούν 20 Επιτροπές και 2 Εξειδικευμένες Ομάδες Εργασίας.

18. Τι είναι η Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ);

Ο ΣΕΛΚ εφαρμόζει πρόγραμμα Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) από τον Απρίλιο του 2007 το οποίο είναι βασισμένο στο πρόγραμμα “ACCA Realise” του ACCA.

Το πρόγραμμα ΣΕΑ του ΣΕΛΚ απαιτεί απ’ όλα τα μέλη να έχουν κατάλληλη ΣΕΑ καθ΄ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε σχέση με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Ο ΣΕΛΚ λειτουργεί τη ΣΕΑ μέσα από τέσσερα σχέδια:

 1. Σχέδιο μονάδων του ΣΕΛΚ
 2. Σχέδιο μονάδων του ΣΕΛΚ για μέλη τα οποία απασχολούνται μερικώς ή έχουν μερικώς αφυπηρετήσει
 3. Σχέδιο Εγκεκριμένου Εργοδότη ΣΕΑ
 4. Σχέδιο ΣΕΑ σώματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών του οποίου είμαι μέλος.

Ο ΣΕΛΚ αποσκοπεί στη διατήρηση ψηλού επιπέδου επαγγελματίες λογιστές, με επικεροποιημένες και εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες. Τα κύρια οφέλη του προγράμματος ΣΕΑ είναι ότι αυτό: 

 • βοηθά τα Μέλη να προσδιορίσουν τους τομείς ανάπτυξης που είναι σχετικοί και υποστηρίζουν τη σταδιοδρομία τους

 • καθησυχάζει τους εργοδότες και το κοινό ότι οι επαγγελματίες λογιστές είναι άρτια καταρτισμένοι και εφαρμόζουν τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας, και

 • προσφέρει μια μετρήσιμη και διάφανη προσέγγιση ως προς τη ΣΕΑ. 

Το πρόγραμμα ΣΕΑ συμμορφώνεται πλήρως με το Διεθνές Πρότυπο Εκπαίδευσης 7 «Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Συνεχούς Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Ικανότητας», που εκδόθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (ΔΟΛ) της οποίας ο ΣΕΛΚ είναι μέλος.

Κάθε Μέλος οφείλει να συμπληρώσει 40 μονάδες (ώρες) επαγγελματικής κατάρτισης ΣΕΑ κάθε χρόνο, εν των οποίων οι 21 μονάδες θα πρέπει να είναι επαληθεύσιμες. 

Κάθε Μέλος οφείλει να υποβάλει την ετήσια δήλωσή του για τη ΣΕΑ, μέσω καθορισμένου εντύπου.

19. Πώς μπορώ να καταγγείλω πιθανό πειθαρχικό παράπτωμα;

Οποιονδήποτε Μέλος του ΣΕΛΚ ή οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό μπορεί να καταγγείλει ή να υποβάλει το παράπονό του γραπτώς προς το Συμβούλιο του Συνδέσμου.

20. Ποια αδικήματα θεωρούνται πειθαρχικά αδικήματα;

Κάθε Μέλος του Συνδέσμου ή Φοιτητής Λογιστής ή Απόφοιτος Λογιστής υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Αν, κατά την άσκηση των επαγγελματικών ή άλλων καθηκόντων του έχει βρεθεί ένοχος κακής διαγωγής. Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου κακή διαγωγή περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη η οποία φέρει, ή είναι πιθανό να φέρει, δυσφήμιση στον ίδιο ή στην εμπλεκόμενη λογιστική/ελεγκτική εταιρεία ή στο Σύνδεσμο ή στο επάγγελμα του λογιστή / ελεγκτή. Τα πιο κάτω είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη κακής διαγωγής:

  • Το γεγονός ότι, ενώπιον αρμοδίου Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, Μέλος ή Φοιτητής Λογιστής ή Απόφοιτος Λογιστής παραδέχτηκε ενοχή ή βρέθηκε ένοχος οποιουδήποτε παραπτώματος που δυσφημίζει τον ίδιο ή την εμπλεκόμενη λογιστική/ελεγκτική εταιρεία ή το Σύνδεσμο ή το επάγγελμα του λογιστή / ελεγκτή.

  • Το γεγονός ότι, σε αστική υπόθεση ενώπιον αρμοδίου Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, Μέλος ή Φοιτητής Λογιστής ή Απόφοιτος Λογιστής βρέθηκε ένοχος ότι ενήργησε με δόλο ή ατιμία.

 • Αν, σε σχέση με τα επαγγελματικά του καθήκοντα, έχει εκτελέσει την εργασία του ή διαχειρίστηκε τη λογιστική/ελεγκτική του εταιρεία εσφαλμένα, με ανεπάρκεια ή ανικανότητα. Εξετάζοντας την ισχυριζόμενη συμπεριφορά (που μπορεί να αποτελείται από μια ή περισσότερες ενέργειες ή παραλείψεις) λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω:

  • Κατά πόσο μια ενέργεια ή παράλειψη, η οποία από μόνη της δυνατόν να μην αποτελεί κακή διαγωγή, έχει συμβεί σε περισσότερες από μια περιπτώσεις, που μαζί οι ενέργειες ή παραλείψεις αποτελούν κακή διαγωγή.

  • Κατά πόσο οι ενέργειες ή παραλείψεις ισοδυναμούν ή συνεπάγονται ατιμία από την πλευρά του ιδίου ή της εμπλεκόμενης λογιστικής/ελεγκτικής εταιρείας.

  • Τη φύση, την έκταση ή το βαθμό της παραβίασης οποιουδήποτε κώδικα του επαγγέλματος, ηθικού ή τεχνικού, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο, και οποιουδήποτε κανονισμού που επηρεάζει τα Μέλη, τα εμπλεκόμενα λογιστικά/ελεγκτικά γραφεία ή τους εγγεγραμμένους Φοιτητές που καθόρισε ή ενέκρινε το Συμβούλιο.

 • Αν έχει παραβεί το νόμο ή τους Κανονισμούς ή τον Κώδικα Δεοντολογίας που αναφέρονται στην επαγγελματική του κατάσταση και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτή ή έχει παραλείψει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε οδηγία που εκδίδεται με βάση το νόμο ή τους Κανονισμούς.

 • Αν του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή από άλλο επαγγελματικό σώμα ή δυνάμει κάποιας άλλης πειθαρχικής διαδικασίας.

 • Αν έκαμε εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών, ή έκαμε συμβιβασμό με πιστωτές που δέχονται ένα ποσό της συνολικής οφειλής σε πλήρη εξόφληση, ή είχε πάρει προσωρινή εντολή δικαστηρίου ή είναι συνέταιρος ή διευθυντής λογιστικής/ελεγκτικής εταιρείας η οποία έκαμε εκχώρηση ή διακανονισμό ή διαλύθηκε ως μη εγγεγραμμένη εταιρεία ή κατέληξε σε εθελοντικό διακανονισμό, διαχείριση ή εκκαθάριση σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο ή άλλο παρόμοιο ή ανάλογο γεγονός συνέβηκε σε σχέση με αυτόν βάσει εφαρμόσιμης νομοθεσίας.

 • Αν παραλείψει να εξοφλήσει οφειλή που έχει αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση χωρίς εύλογη αιτία για περίοδο δύο μηνών (και το γεγονός ότι δεν είχε επαρκή χρήματα να εξοφλήσει το χρέος δεν θα είναι λογική δικαιολογία για αυτό το σκοπό) είτε η οφειλή εκκρεμεί είτε όχι κατά το χρόνο που γίνεται η πειθαρχική διαδικασία.
21. Ποια είναι η διαδικασία εξέτασης μιας καταγγελίας;

Κάθε καταγγελία που παραπέμπεται στο Συμβούλιο υπό οποιαδήποτε μορφή, και κάθε περίπτωση που αποφασίζει το Συμβούλιο αυτεπάγγελτα να εξεταστεί, παραπέμπεται σε πρώτο στάδιο σε Εισαγγελέα ο οποίος την εξετάζει και:

 • αν κρίνει ότι η καταγγελία είναι αβάσιμη ή εκτός αρμοδιότητας, ετοιμάζει έκθεση προς το Συμβούλιο και εισηγείται την απόρριψή της.
 • αν κρίνει ότι η καταγγελία είναι, εκ πρώτης όψεως, βάσιμη ετοιμάζει έκθεση προς το Συμβούλιο με εισήγηση:
  • να ορίσει Εξεταστή προς διενέργεια έρευνας, και
  • να ορίσει το Πρωτοβάθμιο Κλιμάκιο της Πειθαρχικής Επιτροπής προς εκδίκαση της υπόθεσης, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η εκδίκαση.

Η πιο πάνω αναφερόμενη έκθεση του Εισαγγελέα υποβάλλεται στο Συμβούλιο μέσω του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου ο οποίος, ανάλογα με την περίπτωση, προτείνει Εξεταστή ή τα μέλη που θα αποτελούν το Κλιμάκιο της Πειθαρχικής Επιτροπής για έγκριση από το Συμβούλιο.

22. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις δραστηριότητες/ανακοινώσεις του ΣΕΛΚ;

Ο ΣΕΛΚ ενημερώνει τα Μέλη του και άλλους ενδιαφερομένους για τις δραστηριότητες του μέσω εγκυκλίων και ανακοινώσεων, οι οποίες αποστέλλονται είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και με έντυπη μορφή. Επίσης, στο τριμηνιαίο περιοδικό του Συνδέσμου Accountancy Cyprus γίνεται αναφορά στις επικείμενες δραστηριότητες.

23. Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του Συνδέσμου σε σχέση με τα Μέλη;

Οι δραστηριότητες του ΣΕΛΚ μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες:

 • τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη διοργάνωση Σεμιναρίων, παρουσιάσεων και διαλέξεων, που αποσκοπούν στη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών, και
 • τις κοινωνικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν δείπνα, χορούς, αθλητικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α, και αποσκοπούν τόσο στη δημόσια προβολή του ΣΕΛΚ όσο και στην καλύτερη σύμπτυξη των σχέσεων μεταξύ των Μελών του ΣΕΛΚ.