Οδηγία για ξέπλυμα παράνομου χρήματος

Η παρούσα οδηγία εκδίδεται από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστώ Κύπρου (ΣΕΛΚ), σύμφωνα με το άρθρο 59 (4) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, L188 (Ι) / 2007, όπως τροποποιήθηκε το 2010 , το 2012, το 2013, το 2014, το 2016, και το 2018 από τους νόμους L58 (Ι) / 2010, L80 (Ι) / 2012, L192 (Ι) / 2012, L101 (Ι) / 2013, L184(I) /2014, L18(I) / 2016, L13(I) / 2018 και L158 (I) / 2018 (ενοποιημένη εφεξής ο «Νόμος»).

Όλα τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν την παρούσα οδηγία, για όλες τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες (π.χ. λογιστικής, λογιστικού ελέγχου, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, παροχή διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσίες εμπιστευματοδών, κλπ).