Νόμιμοι Ελεγκτές

Παρουσιάζεται ο κατάλογος με τους νόμιμους ελεγκτές, ως αυτοί έχουν αδειοδοτηθεί από το ΣΕΛΚ στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων που έχει συνομολογηθεί με την Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (Ν.53(Ι)/2017) κατά τη σημερινή ημερομηνία. Ανά πάσα στιγμή δύναται να υπάρχουν υπό εξέταση πρόσθετες αιτήσεις για χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή: