Νομοθεσίες

Βασικές νομοθεσίες για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτητών των μελών:

Ο περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμος του 2016 (58(I)/2016)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2016_1_58/full.html

Ο Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012 (196(Ι)/2012)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2012_1_196/full.html

Ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017 (N.53(I)/2017)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2017_1_53/index.html

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (188(I)/2007)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2007_1_188/full.html

Ο περί Εταιρειών Νόμος (ΚΕΦ.113)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_113/full.html

Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2019 (75(Ι)/2019)

2019_1_075.pdf

Πλαίσιο Αφερεγγυότητας

http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2015_1_64.html

http://www.cyprusbarassociation.org/files/INSOLVENCY/kanonismos_ar22.pdf

http://www.cyprusbarassociation.org/files/INSOLVENCY/4874_2252015_PARARTIMA_3_MEROS_I.pdf

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/syntagma/full.html

Άλλες νομοθεσίες

Για οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συνδέσεις:

http://www.cylaw.org/

http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/dmlindex_gr?OpenDocument

http://www.leginet.eu/


Ευρωπαϊκές Οδηγίες και κανονισμοί

Αναθεωρημένη Οδηγία για το ελεγκτικό επάγγελμα.pdf

Κανονισμός για ΟΔΣ.pdf

Λογιστική Οδηγία.pdf

4η Ευρ Οδηγία ΞΠΧ.pdf