Νομοθεσίες

Βασικές νομοθεσίες για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτητών των μελών:

Ο περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμος του 2016 (58(I)/2016)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2016_1_58/full.html

Ο Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012 (196(Ι)/2012)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2012_1_196/full.html

Ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017 (N.53(I)/2017)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2017_1_53/index.html

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (188(I)/2007)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2007_1_188/full.html

Ο περί Εταιρειών Νόμος (ΚΕΦ.113)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_113/full.html

Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2019 (75(Ι)/2019)

2019_1_075.pdf

Ο περί προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022» (6(Ι)/2022).

https://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2022_1_6/full.html

Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022 (20(I)/2022)

https://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2022_1_20/full.html


Πλαίσιο Αφερεγγυότητας

http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2015_1_64.html

http://www.cyprusbarassociation.org/files/INSOLVENCY/kanonismos_ar22.pdf

http://www.cyprusbarassociation.org/files/INSOLVENCY/4874_2252015_PARARTIMA_3_MEROS_I.pdf

Αναθέσεις Επισκόπησης

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022, N. 88(I)/2022

Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022, N. 86(I)/2022

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022, N. 90(I)/2022

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/syntagma/full.html

Άλλες νομοθεσίες

Για οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συνδέσεις:

http://www.cylaw.org/

http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/dmlindex_gr?OpenDocument

http://www.leginet.eu/


Ευρωπαϊκές Οδηγίες και κανονισμοί

Οδηγία για το ελεγκτικό επάγγελμα

Κανονισμός για ΟΔΣ

Λογιστική Οδηγία

4η Ευρ Οδηγία ΞΠΧ.pdf 

 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΞΠΧ

 6η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΞΠΧ

ΔΠΧΑ ΕΕ εγκεκριμένα σε όλες τις γλώσσες

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Κ.Δ.Π. 112-2021 Οδηγία μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.pdf

Κ.Δ.Π. 119-2021 Οδηγία μητρώου πραγματικών δικαιούχων σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών ή ενώσεων, αγαθοεργών ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανισμών με νομική προσωπικότητα σε άλλο Κράτος.pdf