Νομοθεσίες

Βασικές νομοθεσίες για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτητών των μελών:

Ο περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμος του 2016 (58(I)/2016)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2016_1_58/full.html

Ο Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012 (196(Ι)/2012)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2012_1_196/full.html

Ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017 (N.53(I)/2017)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2017_1_53/index.html

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (188(I)/2007)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2007_1_188/full.html

Ο περί Εταιρειών Νόμος (ΚΕΦ.113)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_113/full.html

Πλαίσιο Αφερεγγυότητας

http://www.mcit.gov.cy/mcit/insolvency.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/syntagma/full.html

Άλλες νομοθεσίες

Για οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συνδέσεις:

http://www.cylaw.org/

http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/dmlindex_gr?OpenDocument

http://www.leginet.eu/

Ο περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων  Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του ΣυντάγματοςΕυρωπαϊκές Οδηγίες και κανονισμοί

Αναθεωρημένη Οδηγία για το ελεγκτικό επάγγελμα.pdf

Κανονισμός για ΟΔΣ.pdf

Λογιστική Οδηγία.pdf

4η Ευρ Οδηγία ΞΠΧ.pdf