Διοικητική Επιτροπή

Σύνθεση Επιτροπής:   Ανδρέας Μιχαηλίδης - Μη Μέλος ΣΕΛΚ - Νομικός - Πρόεδρος

Μαρία Αριστείδου Δημητρίου - Μέλος ΣΕΛΚ

Θεόδωρος Σταύρου - Μη Μέλος ΣΕΛΚ