Τεχνική Υποστήριξη

Ο Σύνδεσμος παρέχει τη δυνατότητα στα Μέλη να λαμβάνουν υποστήριξη σε τεχνικά θέματα χωρίς οποιαδήποτε χρέωση:

Φορολογικά θέματα /ΦΠΑ

Για υποστήριξη σε εξειδικευμένα θέματα φορολογίας και ΦΠΑ, υπεύθυνος οικος είναι η KPMG η οποία (με βάση την ΓΕ 20/2020) επενεργεί ως "υπεργολάβος" του ΣΕΛΚ. Η επικοινωνία με την KPMG γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο taxsupport@icpac.org.cy .

Θέματα Συμμόρφωσης και Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος

Για οποιαδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συνδέσμου.