Τεχνική Υποστήριξη

Ο Σύνδεσμος παρέχει τη δυνατότητα στα Μέλη να λαμβάνουν υποστήριξη σε τεχνικά θέματα χωρίς οποιαδήποτε χρέωση:

Φορολογικά θέματα /ΦΠΑ

Για υποστήριξη σε εξειδικευμένα θέματα φορολογίας και ΦΠΑ, υπεύθυνος οικος είναι η KPMG η οποία (με βάση την ΓΕ 20/2020) επενεργεί ως "υπεργολάβος" του ΣΕΛΚ. Η επικοινωνία με την KPMG γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο taxsupport@icpac.org.cy .

Θέματα Συμμόρφωσης και Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος

Για οποιαδήποτε υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σύνδεσμο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο compliance@icpac.org.cy ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στα γραφεία του Συνδέσμου στο 22-870030.


Θέματα που αφορούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΠΕ).

Για υποστήριξη σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΠΕ), υπεύθυνος οικος είναι η PWC η οποία (με βάση την ΓΕ 7_2021) επενεργεί ως "υπεργολάβος" του ΣΕΛΚ. Η επικοινωνία με την PWC γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο technicalsupport@icpac.org.cy.