Το Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού Covid-19) Διάτ

20/7/2021

TO ALL MEMBERS OF THE INSTITUTE

 

Dear Colleagues,

 

Attached for your information the latest Decree (No. 13) which enters int force on July 20, 2021 at 5.00 am and expires on July 31, 2021 at 23.59pm.

 ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 31 - PDF.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις