Αναθεωρημένη οδηγία για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος

2/10/2013

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την τελευταία συνεδρίασή του το Σεπτέμβριο ενέκρινε την αναθεωρημένη έκδοση (4) Η οδηγία για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Αυτή η αναθεωρημένη έκδοση λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου, καθώς και τα σχόλια / οδηγίες που δίνονται από την Τρόικα.

Αυτή η νέα οδηγία έχει άμεση ισχύ και όλα τα μέλη καλούνται να συμμορφωθούν πλήρως με τις διατάξεις του.

 Anti-Money Laundering Directive, Sep'2013 (en).pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις