Κυρώσεις και Περιοριστικά Μέτρα

Οι κυρώσεις και τα περιοριστικά μέτρα είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την πρόληψη συγκρούσεων ή την αντιμετώπιση αναδυόμενων ή τρεχουσών κρίσεων. Είναι μη τιμωρητικά μέτρα και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αρνητικών πολιτικών αλλαγών.

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στης ιστοσελίδα του Υπουργείο Εξωτερικών κάτω από τον τίλτο ‘Κυρώσεις’.

Για έγκαιρη, έγκυρη και άμεση ενημέρωση σε σχέση με τα ισχύοντα μέτρα της Ευρωπαικής Ενωσης και τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπορείτε να συμβουλεύεστε τις πιο κάτω ιστοσελίδες:

 
Για περιοριστικά μέτρα της ΕΕ:
EU Sanctions Map
Consolidated List of Sanctions
European Union External Action Service
European Commission
Council of the European Union
Official Journal of the European Union                                
Common Foreign and Security Policy (CFSP)                     
 
Για κυρώσεις του ΣΑ ΟΗΕ:
General Information
Consolidated List of Sanctions
United Nations Security Council Resolutions
United Nations Office on Drugs and Crime 

 

Ειδοποιήσεις: