Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ)

Ο ΣΕΛΚ λειτουργεί πρόγραμμα Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2007 και είναι βασισμένο στο πρόγραμμα “ACCA Realise” του ACCA.

Το πρόγραμμα ΣΕΑ του ΣΕΛΚ απαιτεί απ’ όλα τα μέλη να κατάλληλη ΣΕΑ καθ΄ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση και ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους για να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σημερινό δυναμικό και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Ο ρόλος, οι ευθύνες και οι επαγγελματικές δραστηριότητες του επαγγελματία λογιστή είναι ευρείες και πολύπλευρες και η συνεχής κατάρτιση και ανάπτυξη του είναι όχι μόνο θεμελιώδης αλλά αποτελεί και την καλύτερη οδό για εξέλιξη και πρόοδο της σταδιοδρομίας του. 

Η προσέγγιση του ΣΕΛΚ σε σχέση με τη ΣΕΑ στοχεύει στο διασφαλιστεί ότι η κατάρτιση και η ανάπτυξη των μελών του είναι χρήσιμη, σχετική και κατάλληλη σ’ όλα τα στάδια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Τα κύρια οφέλη του προγράμματος ΣΕΑ του ΣΕΛΚ είναι τα ακόλουθα:

  • παρέχει βοήθεια στον προσδιορισμό των τομέων ανάπτυξης των μελών του, που είναι σχετικοί και χρήσιμοι στην επαγγελματική τους δραστηριότητα και υποστηρίζουν γενικότερα την επαγγελματική σταδιοδρομία 
  • διασφαλίζει τόσο τους εργοδότες όσο και το κοινό για το ψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης των μελών του, μέσω μιας καθορισμένης διαδικασίας εκπαίδευσης. 
  • προσφέρει μια μετρήσιμη και διάφανη προσέγγιση ως προς τη ΣΕΑ.

Συμμόρφωση ΔΟΛ

Το πρόγραμμα ΣΕΑ του ΣΕΛΚ συμμορφώνεται πλήρως με το Διεθνές Πρότυπο Εκπαίδευσης 7 «Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Συνεχούς Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Ικανότητας», που εκδόθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (ΔΟΛ) της οποίας ο ΣΕΛΚ είναι μέλος.

Όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ έχουν υποχρέωση να αναλαμβάνουν δραστηριότητες ΣΕΑ για να εξασφαλίζουν τη διατήρηση και ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για να επιτύχουν στο σημερινό δυναμικό και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Τον Ιανουάριο του 2006 ο ΣΕΛΚ έθεσε σε εφαρμογή νέες απαιτήσεις ΣΕΑ για τα μέλη.

Για τους συμμετέχοντες στο Σχέδιο εργοδότη ΣΕΑ πατήστε εδώ

Για να συμπληρώσετε την "Ετήσια Δήλωση Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ)" για το έτος 2023 πατήστε εδώ