Οδηγία για ξέπλυμα παράνομου χρήματος

Η παρούσα οδηγία εκδίδεται από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστώ Κύπρου (ΣΕΛΚ), σύμφωνα με το άρθρο 59 (4) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, N188 (Ι) / 2007, ως εκάστοτε ισχύει (ενοποιημένη εφεξής ο «Νόμος»).

Όλα τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν την παρούσα οδηγία, για όλες τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες (π.χ. λογιστικής, λογιστικού ελέγχου, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, παροχή διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσίες εμπιστευματοδών, κλπ).