Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης

Χρήση του Κώδικα

Η καλή διακυβέρνηση οδηγεί στη χρηστή διοίκηση, καλή απόδοση, καλή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και, μέσω της βελτιωμένης διαφάνειας, ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή του κοινού και επιτρέπει στους οργανισμούς να βελτιώνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς το κοινό.

Σκοπός

Ο Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης (ο «Κώδικας») προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός από τους οργανισμούς που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες ή/και χρησιμοποιούν δημόσιο χρήμα (ο «Οργανισμός») για να βοηθήσει στην κατανόηση και εφαρμογή κοινών αρχών χρηστής διακυβέρνησης. Αποτελεί μια προσπάθεια να βελτιωθεί η πρακτική διακυβέρνησης στους Οργανισμούς.

Ο στόχος του Κώδικα είναι να χρησιμοποιείται από: 1. αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με τη διοίκηση ενός Οργανισμού, ώστε να κάνουν την εργασία τους καλύτερα, καθώς και 2. άτομα και ομάδες που ενδιαφέρονται για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της διακυβέρνησης ενός Οργανισμού.

 Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης Δεκ.2011