Έντυπο Υποβολής Καταγγελίας

Έντυπο Υποβολής Καταγγελίας

Υποβολή καταγγελίας εναντίον μέλους του ΣΕΛΚ


Προτού υποβάλετε καταγγελία
  • Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο λογιστής ή ο λογιστικός οίκος είναι εγγεγραμμένος στο ΣΕΛΚ.
  • Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα οποιωνδήποτε σχετικών υποστηρικτικών επιστολών και άλλων εγγράφων. Μπορεί να μην είναι δυνατό να σας βοηθήσουμε αν δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσετε τους ισχυρισμούς σας.
  • Αν το θέμα σχετίζεται με ποινική υπόθεση, θα πρέπει να ζητήσετε από την αστυνομία (ή άλλη αρμόδια αρχή) να το διερευνήσει πρώτα. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν έχετε καταγγείλει το θέμα.
  • Παρακαλούμε ζητείστε άμεσα νομική συμβουλή αν πιστεύετε ότι έχετε λόγο να προχωρήσετε με πολιτική αγωγή. Μην περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έρευνας μας.
  • Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πριν υποβάλετε την καταγγελία ότι έχετε διαβάσει τις Χρήσιμες Πληροφορίες για Υποβολή Καταγγελίας.

Τα στοιχεία σας
Ονοματεπώνυμο
Οργανισμός (αν ισχύει)
Διεύθυνση
Ταχυδρομικός Τομέας
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Εναντίον ποιου υποβάλλεται η καταγγελία
Ονοματεπώνυμο
Όνομα Οίκου (αν ισχύει)
Διεύθυνση
Ταχυδρομικός Τομέας

Τι έχει συμβεί; Παρακαλούμε επεξηγήστε πλήρως την καταγγελία σας και στείλτε μας αντίγραφα οποιασδήποτε σχετικής υποστηρικτικής αλληλογραφίας ή άλλων εγγράφων. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η καταγγελία σας και όλο το υποστηρικτικό υλικό θα τεθούν αυτούσια ενώπιον του καταγγελλόμενου.
Γιατί πιστεύετε ότι ο λογιστής έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα;
Έχετε ήδη υποβάλει παράπονο στο λογιστή σας; Αν ναι παρακαλούμε επισυνάψετε αντίγραφο της απάντησης του. Αν όχι εισηγούμαστε όπως το πράξετε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα ενημερώσουμε το λογιστή για την καταγγελία σας.
Αποδεικτικά στοιχεία
Για να αξιολογήσουμε το παράπονο σας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. επιστολές και έγγραφα που στείλατε ή παραλάβατε από το λογιστή) στη πιο κάτω διεύθυνση ή ηλεκτρονικά στο info@icpac.org.cy Θα αποστείλετε αποδεικτικά στοιχεία;
Υπάρχει οτιδήποτε που θα μπορούσε να πράξει ο λογιστής για να επιλύσει το παράπονο σας;
Τέλος υποβολής καταγγελίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει καθορίσει ως τέλος υποβολής καταγγελίας το ποσό των €100 το οποίο δεν είναι επιστρεπτέο.
Χρήση προσωπικών δεδομένων
Θα χειρισθούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με βάση το νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για σκοπούς διαχείρισης, επικοινωνίας και έρευνας. Ο ΣΕΛΚ έχει ευθύνες ως ρυθμιστική αρχή και επαγγελματικό σώμα. Μπορεί, είτε ως απαιτείται από το νόμο ή για εκπλήρωση των ευθυνών μας, να ανταλλάξουμε πληροφορίες που αφορούν μέλη μας και οίκους για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις κυβερνητικών υπηρεσιών, οργανισμών και ρυθμιστικών αρχών.
Το μέλος του ΣΕΛΚ ή οίκος θα πρέπει να λάβει γνώση όλου του υλικού που είναι σχετικό με την εναντίον του καταγγελία. Όλη η αλληλογραφία μεταξύ του μέλους ή οίκου, του καταγγέλλοντα και του ΣΕΛΚ είναι προσωπική και εμπιστευτική, αν και μπορεί να αποκαλυφθεί στο μέλος του ΣΕΛΚ ή τον ασφαλιστή του οίκου, σε αντιπρόσωπο τους, ή σε προσωπικό του ΣΕΛΚ. Αν ζητηθεί από Κυβερνητική υπηρεσία, οργανισμό ή ρυθμιστική αρχή, η αποκάλυψη πληροφοριών σε σχέση με το μέλος ή οίκο, ο ΣΕΛΚ μπορεί να ανταλλάξει πληροφορίες αναφορικά με την καταγγελία.
Αν υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία δεν επιθυμείτε να μοιρασθούμε με το μέλος του ΣΕΛΚ ή τον οίκο, παρακαλούμε όπως τα επισημάνετε με σαφήνεια.
Υπογραφή
Ημερομηνία
Υποστηρικτικά Αρχεία