Τεχνική Εγκύκλιος ΣΕΛΚ 11/2021 - Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς του φόρου εισοδήματ

24/11/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

(ΤΕ 11/2021)

 

Θέμα: Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς του φόρου εισοδήματος για τις ετήσιες περιόδους αναφοράς που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα

Η Τεχνική Εγκύκλιος 11/2021, που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών της Κύπρου (ΣΕΛΚ), στοχεύει στο να δώσει καθοδήγηση στα μέλη του σχετικά με την Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς του φόρου εισοδήματος.


Περισσότερες ανακοινώσεις