ΓΕ 7_2021 Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα που αφορούν χρηματοοικονομικά πρότυπα και ελεγκτικά

19/10/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη, ο ΣΕΛΚ αποφάσισε το ξεκίνημα της υπηρεσίας παροχής τεχνικής υποστήριξης σε θέματα που αφορούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΠΕ). Μπορείτε να πατήσετε στο σύνδεσμο εδώ για να έχετε πρόσβαση στην σχετική Γενική Εγκύκλιο 7/2021 με θέμα «Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα που αφορούν χρηματοοικονομικά πρότυπα και ελεγκτικά πρότυπα».


Περισσότερες ανακοινώσεις