Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΣΥ

21/10/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Πληροφορείστε ότι η Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την πρόσληψη 40 συνεργατών, όπως φαίνεται στην πιο κάτω ανακοίνωσή της. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται όπως επικοινωνήσουν απευθείας με την Επιτροπή για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες καθώς και υποβολή προσφοράς:

 

«Η Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, η οποία έχει συσταθεί με την Κ.Δ.Π. 406/2020 και Κ.Δ.Π. 467/2020, ανακοινώνει την πρόθεση της για τη μίσθωση υπηρεσιών 40 Συνεργατών για περίοδο 6 εβδομάδων (40 ώρες την εβδομάδα, και ωράριο 08.00 με 16.00), με δικαίωμα ανανέωσης από μέρους της Επιτροπής για ακόμη μέχρι 3 εβδομάδες, ως καθορίζεται στη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί Δικηγόρους ή/και Λογιστές/Ελεγκτές ή/και Οικονομολόγους με κατάλληλο μεταπτυχιακό τίτλο, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται κατωτέρω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν, είτε Φυσικά είτε Νομικά Πρόσωπα. Στην περίπτωση των Νομικών Προσώπων πρέπει η αίτηση να γίνει για κάθε Φυσικό Πρόσωπο ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4433353»


Προκήρυξη.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις