Γενική Εγκύκλιος 15/2020: Βέλτιστες Πρακτικές για την καταπολέμηση ΞΠΧ/ΧΤ

30/7/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Σας επισυνάπτεται η Γενική Εγκύκλιος 15/2020 σχετικά με τις Κατευθυντήριες Γραμμές αναφορικά με τις κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις Βέλτιστες Πρακτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας συμμόρφωση.

ΓΕ 15.2020 Βέλτιστες Πρακτικές GR.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις