Βιβλιάριο με τα Υποδείγματα Εκθέσεων Ελεγκτή - Αναθεωρημένο

7/8/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
 
Θέμα: Βιβλιάριο με τα Υποδείγματα Εκθέσεων Ελεγκτή - Αναθεωρημένο

Το Βιβλιάριο με τα Υποδείγματα Εκθέσεων Ελεγκτή, που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων του Συνδέσμου, έχει τροποποιηθεί για να αντικατοπτρίσει τις αλλαγές στο όνομα του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών που εκδίδεται από το Διεθνή Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (ΔΣΠΔΕΛ), ο οποίος μετονομάστηκε σε Διεθνές Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών  (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας). Έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές σε όλα τα σχετικά υποδείγματα. Ο ΣΕΛΚ είχε ενημερώσει τα μέλη του για την αλλαγή στο όνομα  του Κώδικα μέσω της Τεχνικής Ενημέρωσης 10/2019.

Λόγω του ότι το Βιβλιάριο με τα υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή θα χρησιμοποιείται διαχρονικά και ενδεχομένως να υπόκειται ξανά σε επικαιροποίηση ή τροποποίηση, για σκοπούς εύκολης πρόσβασης στην κατά καιρούς επικαιροποιημένη μορφή του αυτό έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο ΣΕΛΚ κάτω από την ενότητα ΈΝΤΥΠΑ για να υποβοηθηθεί η εύκολη αναζήτηση και αναφορά του σε συνεχή βάση (πατήστε εδώ).


Περισσότερες ανακοινώσεις