ΓΕ_16/2019: Κατευθυντήριες γραμμές για την προσέγγιση βάσει κινδύνου όπως εκδόθηκαν από το...

15/7/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

(ΓΕ_16/2019)

 

Θέμα: Κατευθυντήριες γραμμές για την προσέγγιση βάσει κινδύνου όπως εκδόθηκαν από το FATF

 

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου επιθυμεί με την εν λόγω εγκύκλιο να κοινοποιήσει στα Μέλη του κατευθυντήριες γραμμές όπως εκδόθηκαν από το FATF για την προσέγγιση βάσει κινδύνου, προσβάσιμες μέσω των πιο κάτω συνδέσμων:

1.      Risk Based Approach for the Accounting Profession

2.      Risk Based Approach for Trust and Company Service Providers (ASP’s)

3.      Terrorist Financing Risk Assessment Guidance

Οι δύο πρώτες κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στην υποστήριξη των επαγγελματιών κατά τον σχεδιασμό αποτελεσματικών μέτρων για τη διαχείριση των κινδύνων τους σε θέματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατά τη σύναψη ή τη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων. Ειδικότερα, επισημαίνουν την υποχρέωση των επαγγελματιών να εξακριβώνουν και να επαληθεύουν τις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και παρέχουν παραδείγματα απλουστευμένων, κανονικών και αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας (SDD, CDD, EDD).

Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση του κινδύνου για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας παρέχουν βοήθεια στους επαγγελματίες για την αξιολόγηση του κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο δικαιοδοσίας, παρέχοντας καλές πρακτικές, συναφείς πηγές πληροφοριών και πρακτικά παραδείγματα που βασίζονται στην πραγματική εμπειρία χωρών.

Περισσότερες ανακοινώσεις