Τεχνική Εγκύκλιος ΣΕΛΚ 12/2021 - Συνεχείς Υποχρεώσεις Εκδοτών Τίτλων Εισηγμένων στις αγορές του Χρημ

22/12/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΤΕ 12/2021)

Θέμα: Συνεχείς Υποχρεώσεις Εκδοτών Τίτλων Εισηγμένων στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

 

Η Τεχνική Εγκύκλιος 12/2021 (βλέπε εδώ), που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Εισηγμένων Εταιρειών και Ελεγκτών Οντοτήτων Δημοσίων Συμφερόντων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών της Κύπρου (ΣΕΛΚ), παρέχει επικαιριοποιημένους καταλόγους των βασικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών που έχουν τίτλους εισηγμένους στη Μη Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στις Οργανωμένες Αγορές του ΧΑΚ που είχαν εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2019.

Ο πίνακας με τις τεχνικές εγκυκλίους έχει επικαιροποιηθεί ανάλογα. Ακολουθήστε αυτό τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση.


Περισσότερες ανακοινώσεις