ΕΕ 9_2021_O ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021 -

2/11/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

(ΕΕ_9/2021)

Θέμα: O ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021 (DAC 6) - Διάταγμα Υπουργού Οικονομικών

Στο πλαίσιο του πιο πάνω Νόμου που εκπηγάζει από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της Φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις, γνωστή και ως DAC 6, πληροφορείστε ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 22Ζ του Νόμου, εξέδωσε το συνημμένο Διάταγμα, με το οποίο καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την εφαρμογή του Νόμου και της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

 Διάταγμα Δημοσιευμενο.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις