Βιβλιάριο με τα Υποδείγματα Εκθέσεων Ελεγκτή - Αναθεωρημένο

11/1/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

  

Θέμα: Βιβλιάριο με τα Υποδείγματα Εκθέσεων Ελεγκτή - Αναθεωρημένο

Το βιβλιάριο με τα Υποδείγματα Εκθέσεων Ελεγκτή, που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων του Συνδέσμου, έχει τροποποιηθεί για να βελτιωθεί η διατύπωση όπου γίνεται αναφορά στην ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της.

Λόγω του ότι το Βιβλιάριο με τα υπόδειγμα εκθέσεων ελεγκτή θα χρησιμοποιείται διαχρονικά και ενδεχομένως να υπόκειται ξανά σε επικαιροποίηση ή τροποποίηση, για σκοπούς εύκολης πρόσβασης στην κατά καιρούς επικαιροποιημένη μορφή του αυτό έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο ΣΕΛΚ κάτω από την ενότητα ΈΝΤΥΠΑ για να υποβοηθηθεί η εύκολη αναζήτηση και αναφορά του σε συνεχή βάση (πατήστε εδώ).

Περισσότερες ανακοινώσεις