ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΕλΕπ

7/10/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνημμένα κοινοποιείται ανακοίνωση της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας του Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) για τη διοργάνωση εξετάσεων για τα  μαθήματα του Strategic Business Reporting (International Version) [SBR] και  Advanced Audit and Assurance (International Version) [AAA].

Η ανακοίνωση αυτή απευθύνεται σε όλα τα Μέλη του ΣΕΛΚ τα οποία δεν πληρούν το επίπεδο των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων σε σχέση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (άρθρο 42 (1)(γ)) και τα Διεθνή Ελεγκτικά πρότυπα κατά το άρθρο 67 (άρθρο 42(1)(θ) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017. Για παράδειγμα, η εξέταση αυτή απευθύνεται (μεταξύ άλλων) σε μέλη του AICPA, όπου κατόπιν αξιολόγησης των θεμάτων που εξετάζονται από το αμερικάνικο σώμα, διαφάνηκε ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων τους δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα.

Η επιτυχία στα μαθήματα αυτά είναι απαραίτητη για την απόκτηση του πιστοποιητικού νόμιμου ελεγκτή στις περιπτώσεις Μελών που αναφέρονται πιο πάνω.

Η προθεσμία για υποβολή αίτησης για εγγραφή στις πιο πάνω εξετάσεις είναι η 31η Οκτωβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αίτησης για την εξέταση αυτή, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε απευθείας με την ΑΔΕΕλΕπ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cypaob.gov.cy το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

Ανακοίνωση για διοργάνωση εξετάσεων στις 7 και 10-12-20.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις