Εγχειρίδιο Μελών
1
Εγχειρίδιο Μελών
Περιεχόμενα
Όλα τα Μέλη .
......................................................................................................................................
2
1.101 Ιδρυτικό Έγγραφο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης με Εγγύηση) .
............................................................................................
2
1.102 Καταστατικό του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (Εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης με εγγύηση) .
.......................................................................................................................
6
1.103 Τήρηση Μητρώου .
...............................................................................................................
20
1.104 Εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας .
...............................................................................
25
Μεταβατικές διατάξεις .
.....................................................................................................................
28
1.105 Φοιτητές Λογιστές .
..............................................................................................................
28
1.106 Απαιτούμενη πρακτική πείρα .
.............................................................................................
29
1.107 Επαγγελματική δεοντολογία .
...............................................................................................
30
1.108 Πειθαρχική διαδικασία .
.......................................................................................................
39
1.109 Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ) .
.........................................................................
62
1.110 Παροχή Υπηρεσιών .
............................................................................................................
65
1.201 Άσκηση λογιστικού επαγγέλματος .
.....................................................................................
66
1.202 Διασφάλιση ποιότητας .
........................................................................................................
76
Το παρόν Εγχειρίδιο Μελών περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που έγιναν
μέχρι τον Οκτώβριο του 2014