Εγχειρίδιο Μελών

Μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών του για τους κανονισμούς λειτουργίας και το καταστατικό ίδρυσης του, ο ΣΕΛΚ έχει εκδώσει ειδικό εγχειρίδιο προς τα μέλη του. Σε αυτό περιλαμβάνονται σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζουν τα μέλη αναφορικά με το δικαίωμα απόκτησης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, τις εξετάσεις καταλληλότητας, τον ποιοτικό έλεγχο, τα πειθαρχικά παραπτώματα/πειθαρχικές ποινές και γενικότερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέλους του ΣΕΛΚ. Το σχετικό εγχειρίδιο παρατείθεται πιο κάτω:

 
Εγχειρίδιο Μελών - Οκτώβριος 2014