Ρυθμιστική Επιτροπή

Σύνθεση Επιτροπής:   Γιώργος Κουρρής – Πρόεδρος

Χριστόδουλος Παπάς – Μέλος ΣΕΛΚ

Σταυρούλα Βρασίδα – Μέλος ΣΕΛΚ

Γεωργία Φάνου-Χριστοδούλου – Μη Μέλος ΣΕΛΚ

Χριστίνα Ιωάννιδου - Μη Μέλος ΣΕΛΚ